مجمع عمومي بطور فوق العاده انجمن صنايع سلولزي بهداشتي ايران سال ١٣٩٨

مجمع عمومی به طور فوق العاده انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به‌ منظور انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی ‌البدل و روزنامه رسمی در روز دوشنبه مورخ 14مردادماه سال 1398 رأس ساعت 14 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه، نماینده وزارت کار (سرکار خانم محمودی)، هیئت ‌مدیره وقت و 60 نفر از اعضای محترم انجمن اصالتاً و وکالتاً حضور داشتند. قبل از ابلاغ رسمیت آغاز جلسه، خانم محمودی، نماینده محترم وزارت کار، قوانین و ضوابط برگزاری مجمع را برای حضار مرور نمود و سپس هیئت رییس جلسه با اکثریت آراء تعیین شد. گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد انجمن در سال 97 توسط عباس فصیح خوشگرد، رئیس هیئت مدیره، قرائت شد و در مورد هرکدام از بندها، یکی از اعضای هیئت مدیره وقت، دقایقی سخن راند. سپس مختصری از گزارش بازرسی قانونی مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران قرائت شد. سپس، هر کدام از کاندیداها به معرفی خود و ارائه مختصری از برنامه‌‏های خود پرداختند و در نهایت با نگارش نام کاندیداها روی بورد توسط وحید نجفی و توزیع برگه‌های رای مراسم رای گیری رسما آغاز شد. با رای گیری هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب شدند. لازم به ذکر است که روزنامه «کار و کارگر» با اکثریت آرا به عنوان روزنامه رسمی این دوره از مجمع برگزیده شد و هم چنین بودجه پیشنهادی مصوب گردید.