جلسه انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

جلسه انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانجلسه‏ای در روز چهارشنبه مورخ ٩٧/٠٨/٠٢ با حضور اعضای هیئت مدیره و برخي از شرکت های واردكننده از ساعت 15 الی 17 در محل انجمن برگزار گردید . مذاکرات در این جلسه پیرامون رسیدگی به مشکلات صنعت سلولزی بهداشتی ایران بود. محور اصلی گفتگو در این نشست پیرامون مشکلات مربوط به ارز و تامین تیشو مورد نیاز به تولیدکنندگان بود. هر یک از مدیران شرکت‏های حاضر در جلسه به بیان نقطه‌ نظرات خود پرداختند.