جلسه کمیسیون فنی پوشک کامل بچه

جلسه کمیسیون فنی پوشک کامل بچهجلسه کمیسیون فنی ویژگی‏های پوشک کامل بچه در روز چهار‌شنبه مورخ 30/03/1397 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. جلسه کمیسیون فنی ویژگی‏های پوشک کامل بچه به دبیری سرکار خانم مهندس حسینی (کارشناس اداره استاندارد) و با حضور دیگر کارشناسان اداره استاندارد، شرکت‏های تولیدکننده و آزمایشگاه‏های همکار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) پیرامون مباحث فنی و کیفی این محصول استاندارد موردنظر، بررسی شد و مقرر گردید شرکت‏های تولیدکننده در مواردی که استاندارد نیاز به آزمون مجدد دارد، شرکت‏ها آزمون‏های موردنیاز را انجام داده و نتایج را اعلام نمایند. همچنین در این جلسه کلیاتی در مورد پوشک بچه درجه2 مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.