جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک کامل

جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک کاملجلسه کمیسیون فنی تجدیدنظر استاندارد پوشک کامل بچه در روز چهار‌شنبه مورخ 25/10/1396 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. جلسه کمیسیون فنی تجدیدنظر استاندارد پوشک کامل بچه به دبیری سرکار خانم مهندس حسینی و با حضور کارشناسان اداره استاندارد و شرکت های تولیدکننده و واردکننده و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) پیرامون مباحث فنی استاندارد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.