جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک و جلسه اولیه تدوین استاندارد پدهای بی اختیاری

جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک  و جلسه اولیه تدوین استاندارد پدهای بی اختیاریجلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک و جلسه اولیه تدوین استاندارد پدهای بی اختیاری در روز چهار‌شنبه مورخ 10/08/1396 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک به دبیری سرکار خانم مهندس پیغامی و با حضور کارشناسان اداره استاندارد و شرکت های تولیدکننده و کارشناس علمی انجمن (خانم مهندس قاراگوزلی) برگزار شد که در نهایت با ویرایش نهایی به کمیته ملی ارسال می گردد. *** همچنین جلسه اولیه تدوین استاندارد پدهای بی اختیاری نیز با دبیری سرکار خانم پیغامی و با حضور تنها شرکت تولیدکننده آن در ایران «تافته آرین» و چند شرکت واردکننده این کالا برگزار شد. این جلسه، کمیسیون فنی اولیه بود و این استاندارد طی کمیسیون های فنی بعدی کامل می گردد. لازم به ذکر است پدهای بی اختیاری تاکنون استانداردی نداشته است.