دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن با معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت