جلسه تجدیدنظر استاندارد پوشک

اولین جلسه کمیسیون تجدید نظر استاندارد پوشک در روز سه‌شنبه مورخ 14/06/1396 از ساعت 10 الی 12 در محل انجمن برگزار شد. این استاندارد، به دبیری سرکار خانم پیغامی انجام می شود .در این جلسه سرکار خانم پیغامی ، جمعی از کارشناسان محترم اداره نظارت و پژوهشکده سازمان ملی استاندارد، مسئولین کنترل کیفی تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات سلولزی بهداشتی وبرخی کارشناسان آزمایشگاه های همکار و کارشناس علمی انجمن حضور داشتند. در جلسه مذکور استاندارد پوشک با شماره استاندارد 2528 به منظور اصلاحیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.