افزایش حقوق ورودی پوشک کامل بچه و نوار بهداشتی بانوان

افزایش حقوق ورودی پوشک کامل بچه و نوار بهداشتی بانوانپیرو درخواست انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران طی نامه ای رسمی به تاریخ 01/04/95 از وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش حقوق ورودی پوشک کامل بچه و نوار بهداشتی بانوان، این موضوع در وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و به سازمان توسعه تجارت جهت اقدام ارجاع گردید. با پیگیری های مستمر انجمن، این مسئله در روز شنبه مورخ 20/09/95 بطور رسمی در کمیسیون ماده یک دفتر مقررات صادرات و واردات مطرح شده و با درخواست انجمن موافقت به عمل آمد و حقوق ورودی انواع پوشک کامل بچه و نوار بهداشتی بانوان از 26 درصد به 32 درصد افزایش یافت.