مصاحبه جناب آقای دکتر عباس فصیح خوشگرد(رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران) با روزنامه صنعت، معدن تجارت در روز پنج شنبه مورخ 20/03/95

مصاحبه جناب آقای دکتر عباس فصیح خوشگرد(رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران) با روزنامه صنعت، معدن تجارت در روز پنج شنبه مورخ 20/03/95