هيأت مديره:

نام سمت
عباس فصیح خوشگرد رئیس هیئت مدیره
پرویز مرادی نایب رئیس هیئت مدیره
هاشمعلی حسنی خزانه دار و عضو هیئت مدیره
محمد کاظم زرین قلم عضو هیئت مدیره
محمد قطان کاشانی عضو هیئت مدیره
فریدون دهخوارقانی دبیـــــــر
مهدی پورموسوی بازرس