هيأت مديره:

نام سمت
عباس فصیح خوشگرد رئیس هیئت مدیره
ساسان عظیمی نایب رئیس هیئت مدیره
هاشمعلی حسنی خزانه دار و عضو هیئت مدیره
محمد کاظم زرین قلم عضو هیئت مدیره
حمیدرضا واعظ پور عضو هیئت مدیره
فریدون دهخوارقانی دبیـــــــر
مهدی پورموسوی بازرس