تعرفه ی تبليغاتی آوند

آگهی بها
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ روی جلد رنگی
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ پشت جلد رنگی
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ لت رنگی
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ پشت لت رنگی
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ پشت جلد از آخر رنگی
۹/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ صفحه اول از ابتدای مجله رنگی
۹/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ صفحه اول از انتها مجله رنگی
۶/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ صفحات داخلی و صفحات وسط رنگی
۵/۰۰۰/۰۰۰ ﷼ صفحه داخل مجله سياه وسفيد