درباره ی ما

انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران سابقه ای نزدیک به ۲۲ سال فعالیت دارد.در سال ۱۳۶۶ عده ای از کارآفرینان صنعت سلولزی که افکار مشابهی در صنعت سلولزی داشتند گردهم آمدند و نهادی با عنوان شورای صنایع کاغذی بهداشتی تأسیس کردند که بعد از مدتی با نام سندیکای صنایع کاغذی و بهداشتی ایران شناخته شد و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۶۷ در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی به ثبت رسید . این سندیکا با طرح آئین نامه انجمن های صنعتی و تصویب آنها مجدداً با نام انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران به موجب ماده ۱۳۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران وآئین نامه مصوب دی ماه ۱۳۷۱هیئت وزیران در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید که تا امروز به فعالیت خود ادامه داده است . در حال حاضـر وظیفه اصلـی انجمن هـای صنعتی دادن آگاهــی و اطلاعات لازم به مسـؤولان است تا مسایل جاری دقیقاً مورد بررسی قرارگیرد و آنچه به سود صنعت و اقتصاد کشور است به مرحله اجرا گذاشته شـود . در حال حاضـر انجمن به طـور همزمان هم تلاش وسیعی برای حل مشکلات روزمـره انجام می دهد و هم نگاه وسیعی به آینده این صنعت دارد تا بتواند با متحول ساختن صنعت سلولـزی بـا چالش های آینده رویارویی کند .

اهداف، وضايف و اختيارات انجمن

تبصره : تعیین آئین نامه مربوط به شرح وظایف و تعداد اعضای هیئت کارشناسی به عهده هیئت مدیره انجمن می باشد